Pływalnia

Klauzula informacyjna

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole, ul. Szkolna 2B, 62-600 Koło, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor @ osdidk.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody.

5) podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Ośrodka, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

   - prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

   - prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych,

   - prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

     * dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

     * osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

     * osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

     * dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

     * dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

   - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

     * osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

     * przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

     * Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

   - prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

     * przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

     * przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

   - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

     * zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

     * przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

7) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

e-mail: inspektor @ osdidk.pl

SPORTY WALKI KOŁO

WSPIERAJĄ NAS

Odwiedzin:

Dziś 13 | Wczoraj 25 | Tydzień 132 | Miesiąc 163 | Ogólnie 129529

Obecnie jest 10 gości i brak zalogowanych online

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI