Herb Miasta Koła Jednostka Budżetowa Gminy Miejskiej Koło

Regulamin ogólny

REGULAMIN OGÓLNY PŁYWALNI MIEJSKIEJ PRZY UL. KOLEJOWEJ 7

1. Pływalnia jest obiektem Gminy Miejskiej Koło.

2. Pływalnia jest czynna zgodnie z harmonogramem opracowanym i podawanym do informacji przez zarządcę. Czas otwarcia pływalni może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych od zarządcy (imprezy, święta, przerwy technologiczne, awarie). Informacja o zmianie godzin otwarcia pływalni podawana jest z wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.mosir.kolo.pl oraz. www.plywalnia.kolo.pl.

3. Pracownikom pływalni przysługuje tzw. prawo gospodarza Obiektu. Osoby znajdujące się na terenie pływalni są zobowiązane podporządkować się instrukcjom oraz poleceniom ratowników wodnych pełniących dyżur oraz innych pracowników pływalni.

4. Osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności: a) zapoznania się z regulaminem korzystania z pływalni i zainstalowanych w niej urządzeń i ich przestrzegania,

b) stosowania się do znaków informacyjnych, nakazu i zakazu umieszczonych na pływalni,

c) stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników i pracowników pływalni, a także komunikatów podawanych przez głośniki,

d) zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności ogólnej oraz stanu zdrowia,

e) użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia,

f) bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub pracowników pływalni o zaistniałym wypadku, urazach oraz o innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.

5. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń obiektu regulują regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych. Każda osoba korzystająca z atrakcji wodnych jest obowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.

6. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod ustawicznym nadzorem osób pełnoletnich. Opiekun płaci za pobyt na pływalni według obowiązującego cennika.

7. Zabrania się pozostawiania w hali basenowej bez nadzoru dzieci nie umiejących pływać.

8. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do Dyrekcji MOSiR w Kole, aby uzgodnić warunki korzystania z obiektu i atrakcji wodnych. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy Regulaminu dla grup zorganizowanych, dostępnego w holu Pływalni.

9. Na terenie pływalni obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:

a) seria krótkich sygnałów dźwiękowych – ALARM - wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowania się dalszym poleceniom ratowników lub administracji obiektu,

b) długi sygnał dźwiękowy – zakończenie zajęć - natychmiastowe wyjście z wody,

c) krótki sygnał dźwiękowy - nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i personelu pływalni.

10. Długi sygnał dźwiękowy jest sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu.

11. Na akwenach pływalni wyznaczone są następujące strefy, do których, po uwzględnieniu swoich umiejętności, należy dostosować własne plany aktywności: a) strefa brodzika – o głębokości do 0,3 m; b) strefa dla nieumiejących pływać – o głębokości do 1,2 m; c) strefa dla umiejących pływać – o głębokości do 1,8 m. 12. Faktyczne głębokości w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów na ścianach niecek basenowych lub w ich pobliżu.

13. Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać wyłącznie ze stref dla nieumiejących pływać.

14. Wstęp na halę basenową odbywa się na podstawie transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na pływalni cennikiem usług. Transponder należy przypiąć do nadgarstka.

15. Transponder upoważnia do korzystania z urządzeń i stref znajdujących się w obiekcie pływalni, na które został wykupiony i podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w kasie pływalni.

16. Odebranie transpondera oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie. 17. Czas pobytu i związane z nim opłaty, liczony jest od momentu aktywacji transpondera przy wejściu przez bramkę przy kasie, do momentu odczytania pamięci transpondera przy wyjściu przez bramkę przy kasie.

18. Wykupienie usługi całodniowej upoważnia do jednokrotnego wejścia na teren pływalni. Przekroczenie bramki wyjściowej równoznaczne jest z zakończeniem korzystania z usługi całodniowej.

19. Pełna należność za korzystanie z urządzeń oraz za ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie obiektu musi być uregulowana w momencie opuszczenia obiektu.

20. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.

21. Użytkownicy będą wpuszczani do obiektu nie później niż 40 minut przed jego zamknięciem.

22. Przed wejściem do szatni obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na czyste obuwie basenowe (dopuszczalne jest chodzenie boso). Po zakończeniu pływania oraz przebraniu się zmiana obuwia z basenowego na zewnętrze następuje po opuszczeniu szatni.

23. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralniach.

24. Przebywanie w przebieralniach i w ich pobliżu jest dozwolone wyłącznie w celu przebrania się.

25. Osoby korzystające z hali basenowej oraz sauny są zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w szatniach w wyznaczonych szafkach. Rzeczy wartościowe należy przed wejściem do szatni oddać na przechowanie we wskazanym w tym celu miejscu.

26. Przed wyjściem z szatni na teren niecki basenowej należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta.

27. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do hali basenowej dokładne umycie całego ciała pod natryskiem za pomocą odpowiednich kosmetyków lub środków myjących (także po skorzystaniu z WC) i dezynfekcji stóp.

28. Na terenie hali basenowej obowiązuje czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni: a) dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała, b) dla mężczyzn kąpielówki o długości maksymalnie do połowy uda.

29. Dzieci do lat 3 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pieluchomajtki do kąpieli.

30. Na teren obiektu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników oraz z plastrami i bandażami.

31. Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni i poruszające się na wózkach, zobowiązane są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanych dla nich pomieszczeniach.

32. Ratownikami są osoby noszące strój z napisem RATOWNIK.

33. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).

34. Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne.

35. Strefy obiektu i atrakcje wodne mogą być wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są poprzez wydzielenie taśmą i oznaczone tablicą z napisem "STREFA WYŁĄCZONA" i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.

36. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Zabrania się pływania w poprzek torów. Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie może przekraczać na basenie sportowym 25 m - 7 osób (nie dotyczy grup zorganizowanych i zajęć grupowych).

37. Tory 1 i 6 przeznaczone są na pływanie rodzinne z dziećmi oraz dla osób słabo pływających., tory 2 i 5 przeznaczone są na pływanie rekreacyjne, tory 3 i 4 przeznaczone są dla osób dobrze pływających.

38. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno :

a) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,

b) przebywać w stanie wskazującym na stan nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,

c) wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających,

d) używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą,

e) wchodzić do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem Niebezpieczna głębokość wody jeżeli nie umie się pływać,

f) nurkować oraz skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,

g) wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,

h) biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu,

i) wszczynać fałszywych alarmów,

j) wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów,

k) wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach,

l) wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody), m) wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi,

n) zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń oraz niecki basenowe,

o) używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej,

p) niszczyć urządzenia i wyposażenie obiektu,

q) przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu,

r) korzystać na terenie hali basenowej z telefonów komórkowych,

s) wnosić sprzętu muzycznego i grającego,

t) palić tytoniu,

u) żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej, pomieszczeniach przebieralni i natrysków,

v) pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych,

w) wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,

x) wchodzić na murki okalające basen, rzeźby, balustrady, kwietniki, liny torowe oraz inne elementy konstrukcyjne i urządzenia do tego nie przeznaczone,

y) załatwiać potrzeb fizjologicznych poza toaletą.

39. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.

40. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie suchej obiektu.

41. Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora MOSiR w Kole.

42. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody ratownika.

43. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel szatni wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do 7 dni od daty pozostawienia.

44. Zabrania się prowadzenia na terenie pływalni bez zezwolenia Dyrektora MOSiR w Kole jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, w tym prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem.

45. Uwagi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi MOSiR w Kole.

46. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz Dyrektor MOSiR w Kole.

Wykaz telefonów alarmowych:

Pogotowie ratunkowe – 999

Straż Pożarna – 998

Policja – 997

Telefon alarmowy - 112

Dodane: 10 Sierpień 2020  10:17:10
Ostatnia aktualizacja: 11 Styczeń 2024  07:46:16
Autor: Marta Kotleszka