Herb Miasta Koła Jednostka Budżetowa Gminy Miejskiej Koło

Regulamin grup zorganizowanych - opiekunowie

1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, będących pod nadzorem opiekuna.
2. Przez grupę rekreacyjną rozumie się zespół osób korzystających z usług pływalni będących pod nadzorem opiekuna.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni.
4. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za jej przybycie co najmniej na 15 min. przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć.
5. Opiekun grupy reprezentuje organizatora zajęć i zobowiązany jest do właściwej opieki, nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej jego pieczy grupie osób.
6. Opiekun grupy ma obowiązek dostarczenia Dyrektorowi MOSiR w Kole przed rozpoczęciem zajęć kserokopii dowodu ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych oraz oryginału dokumentu do wglądu.
7. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek dostarczenia kierownictwu pływalni przed rozpoczęciem zajęć regulaminu uczestnictwa w zajęciach dla danej grupy oraz danych osoby odpowiedzialnej za przebieg zajęć, posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
8. Opiekun grupy składa pisemne oświadczenie, że do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożyły podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach.
9. Opiekun grupy ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu z ratownikiem, kształtuje program pobytu grupy na pływalni i korzystanie przez jej uczestników z atrakcji wodnych.
10. Opiekunowi grupy nie wolno stosować wobec uczestników przymusu korzystania z atrakcji pływalni.
11. Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych, regulaminem dla instruktorów prowadzących zajęcia oraz regulaminem dla uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.
12. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą w pomieszczeniach:
• szatni,
• natrysków,
• hali basenowej.
13. Na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż:
• 30 pełnoletnich uczestników,
• 15 niepełnoletnich uczestników lub pełnoletnich uczniów
• 10 uczestników w wieku przedszkolnym
• ustalona i zaakceptowana przez Dyrektora MOSiR w Kole ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
14. W czasie pobytu grupy na pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się bezpiecznie, spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
15. Opiekunowie grup wchodzą na pływalnię bezpłatnie.
16. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczone na pływalnię.
17. Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas pobytu grupy w hali basenowej przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników.
18. Opiekun grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich uczestników i sam był przez nich widziany.
19. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
• wprowadzenie grupy do holu głównego pływalni i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,
• zapoznania uczestników grupy z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania,
• załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym, pobranie transponderów dla członków grupy,
• przekazanie transponderów uczestnikom grupy, pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i transponderów oraz przypomnienie o obowiązku noszenia czepków pływackich przez cały czas pobytu grupy na hali basenowej,
• dopilnowanie by wszyscy podopieczni pozostawili w szatni okrycia zewnętrzne oraz obuwie i założyli klapki basenowe,
• podpisanie zobowiązania do bezwzględnego przestrzegania regulaminów krytej pływalni, podanie nazwy i adresu placówki, nazwiska opiekuna i liczebności grupy,
• wprowadzenie grupy do szatni i dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe, umieszczenia odzieży w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek,
• wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami i sanitariatów,
• wskazanie sanitariatów i ubikacji oraz zwrócenie uwagi na obowiązek korzystania z ubikacji i sanitariatów w czasie całego pobytu w hali basenowej,
• dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących,
• dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego stroju kąpielowego uczestnika,
• dopilnowanie założenia czepka pływackiego i egzekwowanie jego noszenia przez cały czas pobytu grupy na hali basenowej,
• wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenu oraz przypilnowanie, żeby wszyscy podopieczni przy wejściu na basen opłukali stopy środkiem dezynfekującym,
• zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej, w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli,
• zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy,
• ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w hali basenowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń,
• przebywanie na podeście startowym zjeżdżalni, podczas korzystania przez uczestników grupy z tego urządzenia,
• przebywanie na obrzeżu niecki whirpoola, podczas korzystania przez uczestników grupy z tego urządzenia,
• przebywanie w pomieszczeniu sauny, podczas korzystania przez uczestników grupy z tego urządzenia,
• przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,
• po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do natrysków i sanitariatów,
• zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć i wyprowadzenia grupy z hali basenowej
• dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników grupy po wyjściu z hali basenowej,
• dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych,
• zebranie od wszystkich uczestników grupy transponderów i rozliczenie się z nich w kasie pływalni,
• wyprowadzenie grupy do holu głównego pływalni,
• rozliczenie się w kasie z czasu pobytu grupy na pływalni zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.
20. Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników pływalni.
21. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie pływalni ratownikowi lub Dyrektorowi MOSiR w Kole i potwierdzenie odnośnego wpisu o nim w Dzienniku pracy ratowników.
22. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy, jeżeli podstawą korzystania z pływalni jest umowa.
23. W przypadku braku umowy korzystania z obiektu – opiekun grupy potwierdza własnoręcznym podpisem zapoznanie i stosowanie się do przepisów regulaminów obowiązujących na terenie pływalni na Formularzu grupy zorganizowanej.
24. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie pływalni – Dyrektor MOSiR w Kole lub ratownik mają prawo do zakazania dalszego korzystania grupie z pływalni i usunięcia z niej grupy.

Dodane: 10 Sierpień 2020  10:19:33
Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2020  10:19:33
Autor: Marta Kotleszka