Herb Miasta Koła Jednostka Budżetowa Gminy Miejskiej Koło

Regulamin grup zorganizowanych - instruktorzy

1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, będących pod nadzorem opiekuna.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni.
3. Zorganizowane zajęcia w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej mogą prowadzić tylko osoby, posiadające kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego, trenera, instruktora lub uprawnienia w tym zakresie określone odrębnymi przepisami. Wszystkie te osoby będą zwane dalej instruktorami prowadzącymi zajęcia.
4. Zajęcia rehabilitacji ruchowej oraz zabiegi fizjoterapeutyczne mogą prowadzić fizjoterapeuci i absolwenci szkół wyższych ze specjalnością rehabilitacja lub gimnastyka lecznicza oraz technicy fizjoterapii. Wszystkie te osoby będą zwane dalej instruktorami prowadzącymi zajęcia.
5. Zajęcia o charakterze profilaktycznym i korektywnym mogą prowadzić absolwenci szkół wyższych lub średnich zawodowych i absolwenci zakładów kształcenia nauczycieli – o kierunku (specjalności) wychowanie fizyczne, jeżeli w trakcie nauki lub po jej ukończeniu nabyli kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć, oraz absolwenci szkół wyższych lub średnich zawodowych i absolwenci zakładów kształcenia nauczycieli – o kierunku (specjalności) wychowanie przedszkolne lub nauczanie początkowe, po uzyskaniu kwalifikacji w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Wszystkie te osoby będą zwane dalej instruktorami prowadzącymi zajęcia.
6. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek dostarczenia kierownictwu pływalni przed rozpoczęciem zajęć kserokopii posiadanych w tym zakresie uprawnień oraz oryginałów dokumentu do wglądu.
7. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu z opiekunem grupy i ratownikiem, kształtuje program zajęć i korzystanie przez jej uczestników z atrakcji wodnych.
8. Instruktorowi prowadzącemu zajęcia nie wolno stosować wobec uczestników przymusu wykonywania ćwiczeń oraz korzystania z atrakcji pływalni.
9. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych, regulaminem dla opiekunów grup oraz regulaminem dla uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.
10. Instruktor prowadzący zajęcia sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo w hali basenowej.
11. Na jednego instruktora prowadzącego zajęcia nie może przypadać więcej niż:
• 15 uczestników ( nie dotyczy obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego),
• ustalona i zaakceptowana przez Dyrektora MOSiR w Kole ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, stanu zdrowia podopiecznych oraz liczby opiekunów,
• ustalona i zaakceptowana przez Dyrektora MOSiR w Kole ilość osób uczestnicząca w szkoleniach płetwonurkowych, ratowniczych lub innych o specjalistycznym charakterze.
12. W czasie pobytu grupy na pływalni instruktor prowadzący zajęcia jest zobowiązany do egzekwowania od uczestników grupy zachowań zgodnych z obowiązującymi na terenie pływalni regulaminami.
13. Instruktorzy prowadzący zajęcia wchodzą na pływalnię bezpłatnie.
14. Instruktorzy prowadzący zajęcia zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas pobytu grupy w hali basenowej przebywać razem z grupą.
15. Instruktor prowadzący zajęcia w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich uczestników i sam był przez nich widziany.
16. Do obowiązków instruktora prowadzącego zajęcia należy w szczególności:
• każdorazowe sprawdzenie sprawności technicznej i kompletności urządzeń i sprzętu przed ich udostępnieniem uczestnikom zajęć,
• uzgodnienie z ratownikiem sposobów sygnalizacji akustycznej oraz ilości i rodzaju użytkowanego sprzętu i urządzeń,
• zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej, w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli,
• zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy,
• zapoznanie uczestników zajęć z instrukcją prawidłowego i bezpiecznego używania urządzeń i sprzętu przed ich udostępnieniem uczestnikom,
• prowadzenie zajęć w sposób zgodny z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i dobrą praktyką,
• ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w hali basenowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń,
• przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od uczestników złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,
• po zakończeniu zajęć zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy,
• zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć i wyprowadzenia grupy z hali basenowej.
17. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników pływalni.
18. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie pływalni – Dyrektor MOSiR w Kole lub ratownik mają prawo do zakazania dalszego korzystania grupie z pływalni i usunięcia z niej grupy.

Dodane: 10 Sierpień 2020  10:19:55
Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2020  10:19:55
Autor: Marta Kotleszka