Herb Miasta Koła Jednostka Budżetowa Gminy Miejskiej Koło

Standarty Ochrony Małoletnich

ZARZĄDZENIE Nr MOSiR.022.01.2024

DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOLE

z dnia 15.02.2024 roku

 

w sprawie wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w trybie wnioskowym
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole

 

Na podstawie:

 • ustawy z dnia 13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich;

zarządza się, co następuje:

§ 1.Przyjmuje się do stosowania Standardy ochrony małoletnich w trybie wnioskowym
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole.

 

§ 2.Zobowiązuje się wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole do realizowania zagadnień zawartych w niniejszym Zarządzeniu.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                  Załącznik do Zarządzenia MOSiR.022.01.2024.
                                                                              Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole

z dnia 15.02.2024 roku

 

 

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOLE

Spis treści

ROZDZIAŁ 1. 3

PODSTAWOWE TERMINY.. 3

ROZDZIAŁ 2. 4

ZASADY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNE RELACJE MIĘDZY MAŁOLETNIM  A PERSONELEM MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOLE (art. 22c pkt.1.1 oraz art. 22c pkt.2.1). 4

ROZDZIAŁ 3. 6

ROZPOZNAWANIE I REAGOWANIE  NA CZYNNIKI RYZYKA KRZYWDZENIA MAŁOLETNIEGO    6

ROZDZIAŁ 4. 6

ZASADY I PROCEDURA PODEJMOWANIA INTERWENCJI W SYTUACJI PODEJRZENIA KRZYWDZENIA MAŁOLETNIEGO (art. 22c pkt.1.2, art. 22c pkt.1.7. art. 22c pkt.1.8). 6

ROZDZIAŁ 5. 7

ZASADY OCHRONY WIZERUNKU MAŁOLETNIEGO.. 7

ROZDZIAŁ 6. 8

ZASADY AKTUALIZACJI STANDARDU OCHRONY MAŁOLETNICH  ORAZ ZAKRES KOMPETENCJI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH  ZA PRZYGOTOWANIE PERSONELU  DO STOSOWANIA STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH (art. 22c pkt.6 ). 8

ROZDZIAŁ 7. 9

ZASADY UDOSTĘPNIANIA RODZICOM I MAŁOLETNIM STANDARDÓW  DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NIMI I ICH STOSOWANIA (art. 22c pkt.1.6). 9

ROZDZIAŁ 8. 9

ZAPISY KOŃCOWE.. 9

Załącznik nr 1. 10

Załącznik nr 2. 11

Załącznik nr 3. 12

Załącznik nr 4. 13

Załącznik nr 5. 14

Załącznik nr 6. 15

 

Akty prawne na podstawie, których oparte są Standardy Ochrony Małoletnich w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole:

 1. Ustawa  z dnia 13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich;
 2. Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606);
 3. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (t. j. Dz. U. z 1991 Nr 120 poz. 526 ze zm.)

ROZDZIAŁ 1

PODSTAWOWE TERMINY

 

§ 1

 

Ilekroć w niniejszych Standardach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
  w Kole;
 2. jednostce – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole;
 3. pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Miejskim Ośrodku Sportu
  i Rekreacji w Kole na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.
 4. partnerze współpracującym z jednostką – należy przez to rozumieć osoby wykonujące zadania zlecone na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole na mocy odrębnych przepisów;
 5. małoletnim – należy przez to rozumieć zgodnie z kodeksem cywilnym osobę od urodzenia do ukończenia 18 roku życia;
 6. opiekunie małoletniego – należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do reprezentacji
  i stanowienia o małoletnim, w szczególności jego przedstawiciela ustawowego;
 7. przedstawicielu ustawowym – należy przez to rozumieć rodzica bądź opiekuna posiadającego pełnię władzy rodzicielskiej lub opiekuna prawnego (osobę reprezentującą dziecko, ustanowioną przez sąd, w sytuacji, gdy rodzicom nie przysługuje władza rodzicielska lub gdy rodzice nie żyją);
 8. zgodzie opiekuna małoletniego – należy przez to rozumieć zgodę co najmniej jednego
  z rodziców małoletniego. Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami małoletniego należy poinformować ich o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny;
 9. krzywdzeniu małoletniego – należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę małoletniego przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole lub zagrożenie dobra małoletniego, w tym jego zaniedbywanie;
 10. danych osobowych małoletniego – należy przez to rozumieć wszelkie informacje umożliwiające identyfikację  osoby małoletniej korzystającej z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole;
 11. osobie odpowiedzialnej za Standardy Ochrony Małoletnich – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez Dyrektora pracownika sprawującego nadzór nad realizacją niniejszych Standardów;

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 2

ZASADY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNE RELACJE MIĘDZY MAŁOLETNIM
A PERSONELEM MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOLE
(art. 22c pkt.1.1 oraz art. 22c pkt.2.1)

 

§ 1

 1. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie personelu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
  w Kole do stosowania standardów ochrony małoletnich jest dyrektor.
 2.  Dyrektor zapoznaje pracowników ze Standardami Ochrony Małoletnich oraz odbiera od każdego zatrudnionego pracownika oświadczenie o zapoznaniu się ze Standardami Ochrony Małoletnich, obowiązującymi w jednostce.

Wzór oświadczenia pracownika został określony w załączniku nr 1 do niniejszej procedury.

 1. Pracownicy nowo zatrudnieni w MOSiR Koło zapoznawani ze standardami w pierwszym tygodniu pracy i w tym czasie jest od nich odbierane oświadczenie, o którym mowa
  w ust. 2.
 2. Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników:
  1. Dyrektor przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem małoletnich lub
   z opieką nad nimi, zobowiązany jest do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestr;
  2. Dyrektor od kandydata pobiera informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności;
  3. Jeżeli kandydat posiada obywatelstwo inne niż polskie wówczas powinien przedłożyć również informację z rejestru karnego państwa, którego jest obywatelem, uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z małoletnimi, bądź informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla wyżej wymienionych celów;
  4. Dyrektor pobiera od kandydata oświadczenie o państwie/państwach (innych niż Rzeczypospolita Polska), w których zamieszkiwał w ostatnich 20 latach pod rygorem odpowiedzialności karnej;
  5.  Jeżeli prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja o niekaralności nie przewiduje wydawania takiej informacji lub nie prowadzi rejestru karnego, wówczas kandydat składa, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie był prawomocnie skazany oraz nie wydano wobec niego innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuścił się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy, stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych
   z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi;
  6. pod oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej składa się oświadczenie o następującej treści: Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie to zastępuje pouczenie organu
   o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 3. Wzór oświadczenia o niekaralności stanowi załącznik 2 do niniejszych Standardów.

 

§ 2

 1. Zasady bezpiecznych relacji pracowników w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole z jego podopiecznymi:
  1. podstawową zasadą wszystkich czynności podejmowanych przez pracowników jest działanie dla dobra małoletniego i w jego interesie. Pracownik traktuje wszystkich z szacunkiem oraz uwzględnia godność i potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec małoletnich w jakiejkolwiek formie;
  2. zasady bezpiecznych relacji personelu z małoletnimi obowiązują wszystkich pracowników, stażystów i wolontariuszy;
  3. znajomość i zaakceptowanie zasad są potwierdzone podpisaniem oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Standardów.
 1. Pracownik zobowiązany jest do utrzymywania profesjonalnej relacji z małoletnimi
  i każdorazowego rozważenia, czy jego reakcja, komunikat bądź działanie jest odpowiednie do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych osób.
 2. Pracownik w kontakcie z małoletnimi:

1) odnosi się z szacunkiem;

2) wysłuchuje małoletnich i stara się udzielać im odpowiedzi dostosowanej do sytuacji i ich wieku;

3) nie zawstydza, nie lekceważy, nie upokarza i nie obraża;

4) nie krzyczy, chyba że wymaga tego sytuacja niebezpieczna (np. ostrzeżenie);

5) nie ujawnia drażliwych informacji o małoletnim osobom do tego nieuprawnionym, dotyczy to również ujawniania jego wizerunku.

 1. Decyzje dotyczące małoletniego powinny brać pod uwagę bezpieczeństwo pozostałych podopiecznych.
 2. Małoletni ma prawo do prywatności, odstąpienie od zasad poufności każdorazowo musi być uzasadnione.
 3. Pracownik zobowiązany jest do zachowania w poufności informacji uzyskanych
  w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących małoletnich.
 4. Pracownik nie może utrwalać wizerunków małoletnich w celach prywatnych, również zawodowych, jeżeli opiekun nie wyraził na to zgody.

 

§ 3

 1. Pracownik zobowiązany jest do zapewnienia małoletnich, że w sytuacji, kiedy poczują się niekomfortowo otrzymają stosowną pomoc, zgodną z instrukcją jej udzielania.
 2.  W przypadku, kiedy pracownik zauważy niepokojące zachowanie lub sytuację, zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcją postępowania, obligatoryjnie w przypadku delikatnych spraw, gdzie jest podejrzenie o nieprzestrzeganiu Standardów do poinformowania dyrekcji.

§ 4

Każde, przemocowe zachowanie wobec uczestnika zajęć jest niedozwolone.

 1. Nie można popychać, bić, szturchać, itp.
 2. Pracownikowi nie wolno dotykać małoletniego w sposób, który mógłby zostać nieprawidłowo zinterpretowany.
 3. Kontakt fizyczny z małoletnim nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, wiązać się
  z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy.
 4. Pracownik, który ma świadomość, iż małoletni doznał jakiejś krzywdy np. znęcania fizycznego, psychicznego lub wykorzystania seksualnego, zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach z małoletnim, wykazując zrozumienie i wyczucie.
 5. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalny jest kontakt fizyczny pracownika z małoletnim.
  Do sytuacji takich zaliczyć można:
  1. pomoc małoletniemu niepełnosprawnemu w czynnościach higienicznych, jeśli typ niepełnosprawności tego wymaga, a małoletni/ jego opiekun wyrazi zgodę;
  2. pomoc małoletniemu niepełnosprawnemu w poruszaniu się po jednostce.

 

§ 5

 1. Kontakt poza godzinami pracy z małoletnimi jest co do zasady zabroniony.
 2. Nie wolno zapraszać małoletnich do swojego miejsca zamieszkania, spotkania z małoletnim lub też jego opiekunem powinny odbywać się na terenie jednostki.
 3. Jeśli zachodzi konieczność kontaktu z małoletnim, opiekunem poza godzinami pracy, dozwolone są środki:

1) służbowy telefon;

2) służbowy e-mail;

 1. Jeśli pracownik musi spotkać się z małoletnim poza godzinami pracy jednostki (lub jego opiekunem), wymagane jest poinformowanie o tym fakcie dyrekcję, a opiekun musi wyrazić na taki kontakt zgodę.
 2.  W przypadku, gdy pracownika łączą z małoletnim lub jego opiekunem relacje rodzinne lub towarzyskie, zobowiązany on jest do zachowania pełnej poufności, w szczególności do utrzymania w tajemnicy spraw dotyczących innych małoletnich, opiekunów i pracowników.

ROZDZIAŁ 3

ROZPOZNAWANIE I REAGOWANIE
NA CZYNNIKI RYZYKA KRZYWDZENIA MAŁOLETNIEGO

 

 

§ 1

 1. Pracownicy posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia małoletnich.
 2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy podejmują rozmowę
  z rodzicami, przekazując informację na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.
 3. Pracownicy monitorują sytuację i dobrostan małoletniego.

ROZDZIAŁ 4

ZASADY I PROCEDURA PODEJMOWANIA INTERWENCJI
W SYTUACJI PODEJRZENIA KRZYWDZENIA MAŁOLETNIEGO
(art. 22c pkt.1.2, art. 22c pkt.1.7. art. 22c pkt.1.8)

 

§ 1

W przypadku podjęcia przez pracownika podejrzenia, że małoletni jest krzywdzony, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji dyrektorowi jednostki.

 

§ 2

 1. Dyrektor powinien sporządzić opis sytuacji oraz plan pomocy małoletniemu.
 2. Plan pomocy powinien zawierać wskazania dotyczące:
 1. podjęcia przez jednostkę działań w celu zapewnienia małoletniemu bezpieczeństwa,
  w tym zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji;
 2. wsparcia jakie jednostka zapewni małoletniemu;
 3. skierowania małoletniego do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

§ 3

 1. Plan pomocy małoletniemu jest przedstawiany opiekunom z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.
 2. Opiekunowie są poinformowani o obowiązku placówki zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej w zależności od zdiagnozowanego typu krzywdzenia i skorelowanej
  z nim interwencji).
 3. Po poinformowaniu opiekunów – zgodnie z punktem poprzedzającym – dyrektor placówki składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek
  o wgląd w sytuację rodziny do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, ośrodka pomocy społecznej.
 4. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie poprzedzającym.
 5. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów małoletniego na piśmie.

 

§ 4

 1. W każdym przypadku zauważenia krzywdzenia małoletniego należy uzupełnić Kartę Interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 3.
 2. Kartę przechowuje dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami dotyczącymi przechowywania i archiwizowania dokumentów.

 

ROZDZIAŁ 5

ZASADY OCHRONY WIZERUNKU MAŁOLETNIEGO

 

 

§ 1

Pracownicy uznając prawo małoletniego do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewniają ochronę wizerunku małoletniego.

 

§ 2

 1. Pracownikowi nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku małoletniego (tj. filmowanie, fotografowanie) na terenie jednostki bez pisemnej zgody opiekuna małoletniego.
 2.  W celu uzyskania zgody opiekuna małoletniego na utrwalanie wizerunku małoletniego, pracownik musi skontaktować się z opiekunem małoletniego.
 3. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych opiekuna małoletniego bez wiedzy i zgody tego opiekuna.
 4. Jeżeli wizerunek małoletniego stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku małoletniego nie jest wymagana.

 

§ 3

 1. Upublicznienie przez pracownika wizerunku małoletniego utrwalonego w jakiejkolwiek formie (tj. fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody opiekuna.
 2. Przed utrwaleniem wizerunku należy małoletniego oraz opiekuna poinformować
  o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany (np. że umieszczony zostanie na stronie www.youtube.pl) w celach promocyjnych.

ROZDZIAŁ 6

ZASADY AKTUALIZACJI STANDARDU OCHRONY MAŁOLETNICH
ORAZ ZAKRES KOMPETENCJI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH  ZA PRZYGOTOWANIE
PERSONELU  DO STOSOWANIA STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH
(art. 22c pkt.6 )

 

§ 1

 1. Procedura aktualizowania Standardu odbywa się nie rzadziej niż raz na 2 lata.
 2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole wyznacza osobę odpowiedzialną za Standardy Ochrony Małoletnich.
 3. Osoba wyznaczona przez Dyrektora monitoruje realizację Standardów, reaguje na ich naruszenie oraz koordynuje zmiany w Standardach prowadząc równocześnie rejestr zgłoszeń i proponowanych zmian.
 4. Osoba odpowiedzialna za realizację Standardu zobowiązana jest do przeprowadzania wśród pracowników (przynajmniej raz w roku) ankiety, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Standardu.
 5. Po przeprowadzonej ankiecie, osoba odpowiedzialna opracowuje wypełnione ankiety oraz sporządza z nich raport, który przedstawia Dyrektorowi.
 6. W ankiecie pracownicy mogą proponować zmiany Standardów oraz wskazywać naruszenia Standardów w MOSiR Koło.
 7. Dokonując monitoringu Standardów, Dyrektor może wyznaczyć osobę do przeprowadzenia ankiety wśród małoletnich, dotyczącej świadomości małoletnich z form pomocy realizowanych przez jednostkę. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Standardu.
 8. W razie konieczności opracowuje zmiany w obowiązującym Standardzie i daje je do zatwierdzenia Dyrektorowi.
 9. Dyrektor wprowadza do Standardów niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom nowe brzmienie dokumentu: Standardy Ochrony Małoletnich.

 

ROZDZIAŁ 7

ZASADY UDOSTĘPNIANIA RODZICOM I MAŁOLETNIM STANDARDÓW
DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NIMI I ICH STOSOWANIA
(art. 22c pkt.1.6)

 

§ 1

 1. Dokument „Standardy Ochrony Małoletnich” jest dokumentem MOSiR Koło ogólnodostępnym dla personelu jednostki, uczestników zajęć, małoletnich oraz ich opiekunów.
 2. Dokument opublikowany jest na stronie internetowej MOSiR Koło.
 3. Pracownik MOSiR Koło daje opiekunowi do podpisania oświadczenie, że zapoznał się ze Standardami.

 

ROZDZIAŁ 8

ZAPISY KOŃCOWE

 

§ 1

 1. Standardy Ochrony Małoletnich wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników, uczestników zajęć, małoletnich
  i ich opiekunów, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronie internetowej.

 

 

Załącznik nr 1

do Standardów Ochrony Małoletnich

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

 w Kole

 

.........................................................................

                     miejscowość, data

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ZNAJOMOŚCI I PRZESTRZEGANIU ZASAD ZAWARTYCH
W STANDARDACH OCHRONY MAŁOLETNICH
W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOLE

 

Ja, .................................................................................................................................................

oświadczam, że zapoznałam/em się ze Standardami Ochrony Małoletnich stosowany w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole oraz deklaruję, że będę ich przestrzegać.

 

 

 

 

..........................................................................

 podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Standardów Ochrony Małoletnich

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

 w Kole

 

 

 .........................................................................

                        miejscowość, data

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

 

 

 

 

Ja, ...............................................................................................................................................................

oświadczam, że nie byłam/em skazana/y za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej
i obyczajności, i przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego i nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne ani dyscyplinarne w tym zakresie.

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczenie to zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

 

 

.........................................................................

Podpis

 

 

 

Załącznik nr 3

do Standardów Ochrony Małoletnich

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

 w Kole

 

 

KARTA INTERWENCJI OBOWIĄZUJĄCA

W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOLE

 

 

Imię i nazwisko małoletniego

 

 

 

Przyczyna interwencji

(forma krzywdzenia)

 

 

Osoba zgłaszająca interwencję

 

 

Opis działań podjętych przez

personel

 

Data

Działanie

 

 

 

 

 

 

Spotkania z opiekunami

małoletniego

 

Data

Działanie

 

 

 

 

 

 

Forma podjętej interwencji

 

Zawiadomienie policji

Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa

Wniosek o wgląd w sytuację rodziny

Inny rodzaj interwencji. Jaki?

 

Dane dotyczące interwencji

(nazwa organu, do którego

zgłoszono interwencję) i data

interwencji

 

 

Wyniki interwencji: działania

organów sprawiedliwości,

działania jednostki, działania

rodziców

 

Data

Działanie

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

do Standardów Ochrony Małoletnich

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

 w Kole

 

 

 

MONITORING STANDARDÓW – ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW

W MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOLE

 

Lp.

Odpowiedz na poniższe pytania Tak /Nie

 

TAK

NIE

1

Czy znasz standardy ochrony małoletnich obowiązujące
w  Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole?

 

 

2

Czy znasz treść dokumentu „Standardy Ochrony Małoletnich”
w  Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole?

 

 

 

3

Czy uważasz, że potrafisz rozpoznać syndromy krzywdzonego małoletniego?

 

 

4

Czy wiesz w jaki sposób zareagować na symptomy krzywdzenia małoletnich?

 

 

5

Czy zaobserwowałeś naruszenie zasad określonych
w Standardach oraz w pozostałych regulaminach
i procedurach przez innego pracownika?

 

 

 

6

Czy masz uwagi / sugestie / przemyślenia związane
z funkcjonującymi w jednostce „Standardami Ochrony Małoletnich”? (Jeżeli tak, opisz je w tabeli poniżej)

 

 

 

7

Czy jakieś działanie związane z przyjęciem Standardów jest odbierane jako trudne lub niechętnie podchodzisz do jego realizacji z innych powodów?

 

 

 

 

JEŚLI NA KTÓREŚ Z PYTAŃ W ANKIECIE MONITORING STANDARTÓW

ODPOWIEDZIAŁEŚ TAK

 

NAPISZ: Jakie zasady zostały naruszone?

 

 

 

NAPISZ: Jakie działania podjąłeś?

 

 

 

NAPISZ: Czy masz jakieś sugestie lub propozycję poprawy obowiązujących standardów?

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

do Standardów Ochrony Małoletnich

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

 w Kole

 

 

 

MONITORING STANDARDÓW

– ANKIETA DLA MAŁOLETNICH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

 

 

Lp.

Odpowiedz na poniższe pytania:

TAK

NIE

1

Czy znasz standardy ochrony małoletnich obowiązujące
w MOSiR Koło?

 

 

 

2

Czy w sytuacji doświadczenia przemocy, krzywdy wiesz do kogo możesz się zwrócić, aby uzyskać pomoc?

 

 

 

3

Czy znalazł się ktoś, kto pomógł Ci i udzielił pomocy?

 

 

 

4

Czy byłaś świadkiem, gdy stosowano agresję/przemoc wobec kogoś innego? (Jeżeli tak, opisz poniżej tabeli jak zareagowałeś/zareagowałaś?)

 

 

 

5

Czy w Twojej grupie istnieje problem przemocy lub agresji?

 

 

 

 

JEŚLI NA KTÓREŚ Z PYTAŃ W ANKIECIE MONITORING STANDARTÓW

ODPOWIEDZIAŁEŚ TAK

 

NAPISZ: Jakie zasady zostały naruszone?

 

 

 

 

NAPISZ: Jakie działania podjąłeś?

 

 

 

 

NAPISZ: Czy masz jakieś sugestie lub propozycję poprawy obowiązujących standardów?

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6

do Standardów Ochrony Małoletnich

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

 w Kole

 

 

 

...........................................................................

miejscowość, data

 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA MAŁOLETNIEGO

O ZAPOZNANIU SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI

STANDARDAMI OCHRONY MAŁOLETNICH

W  MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOLE

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się ze Standardami Ochrony Małoletnich stosowanymi

w  Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole

L.p.

 

Imię i nazwisko

Podpis rodzica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączone pliki:

Dodane: 15 Luty 2024  11:24:50
Ostatnia aktualizacja: 15 Luty 2024  11:38:46
Autor: Marcin Świderski