Herb Miasta Koła Jednostka Budżetowa Gminy Miejskiej Koło

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU

Autor: Marcin Świderski   Dodane: 24 Październik 2023  11:21:25
zdjęcie pływalni
zdjęcie pływalni
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego.

1. Opis lokalu:

Lokal o łącznej powierzchni użytkowej  8,74 m² znajduje się na parterze budynku  Pływalni Miejskiej w Kole przy ul. Kolejowej 7, której właścicielem jest Gmina Miejska Koło, dla której sporządzono księgę wieczystą o nr KN1K/00056217/2. Lokal składa się z jednego wydzielonego pomieszczenia. Istniejące instalacje: elektryczna, ciepłej i zimnej wody, CO, wodno-kanalizacyjna, wentylacja nawiewno-wywiewna.

2. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Minimalna wysokość czynszu najmu za jeden miesiąc (cena netto wywoławcza) – 487,80zł  + podatek VAT, cena brutto 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100). Wysokość czynszu będzie waloryzowana co 12 m-cy o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS. Okres najmu lokalu od 1 roku do 3 lat.

3.Termin i miejsce składania ofert:

Oferty w zaklejonych kopertach, ostemplowanych w miejscu sklejenia z dopiskiem: „ Przetarg na wynajem lokalu”, należy składać w terminie do 31 października 2023 roku do godziny 12:00 w biurze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, ul. Kolejowa 7. Decyduje data wpływu oferty.

4. Lokal można oglądać w dni robocze w godzinach 8:00 – 14:00 z pracownikiem Ośrodka, a pozostałe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 63 306 77 77.

5. Druk oferty, a także wzór umowy najmu można odebrać w biurze Pływalni Miejskiej w Kole.

6.Komisyjne otwarcie ofert (w obecności oferentów) nastąpi w dniu 31 października 2023r. o godzinie 12:30 w biurze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, ul. Kolejowa 7.

Załączone pliki